نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگاهی از برند بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • آمادگی مشتری الگوی ترغیب مشتریان بانک‌ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • آیندهسازی تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]

ا

 • ابزارهای مالی تأثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-29]
 • ابعاد سازمان یادگیرنده بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]
 • ارزشگذاری مالی بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]
 • ارزش مالی طرحهای تحقیقاتی بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]
 • ارزش مشتری الگوی ترغیب مشتریان بانک‌ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • ارزش ویژة برند بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • استراتژی سریع تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • اعتماد نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملّی شهر سیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]
 • الگوی E-S-QUAL شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات همراه‌بانک با استفاده از تکنیک FUZZY ANP (نمونه‌پژوهی شعب بانک انصار گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-27]
 • الگوی SVECM ارزیابی کارایی و اثربخشی کانال‌های وام‌دهی و سرمایة بانکی در سازوکار انتقال پولی ایران با استفاده از الگوی SVECM [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • انتروپی رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 99-118]
 • انعطافپذیری تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]

ب

 • بازبینی در شرایط وام اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • بانک انصار تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • بانک پارسیان بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • بانکداری بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]
 • بانکداری الکترونیک شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات همراه‌بانک با استفاده از تکنیک FUZZY ANP (نمونه‌پژوهی شعب بانک انصار گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-27]
 • بانکداری الکترونیک ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی دادههای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-82]
 • بانکداری اینترنتی الگوی ترغیب مشتریان بانک‌ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • بانکداری اینترنتی نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملّی شهر سیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]
 • بانکداری اینترنتی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 31-51]
 • بانک ملت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 31-51]
 • بانک‌های تجاری بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • برآورد هزینه بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]

پ

 • پذیرش بانکداری اینترنتی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 31-51]
 • پرتفوی تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • پنهان‌سازی مطالبات معوق اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • پیش‌بینی پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • پیش‌بینی رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]

ت

 • تئوری رفتار برنامهریزی شده نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملّی شهر سیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]
 • تابآوری تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • تاپسیس تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • تاپسیس رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 99-118]
 • تحلیل پوششی دادهها تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • تحلیل موجک رابطه‌ی میان تقاضای پول و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-23]
 • تحلیل نسبت مالی رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 99-118]
 • تحول ضرورت تفکر راهبردی مدیران درتحول بانک انصار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 129-149]
 • ترکیب بهینه – پرتفولیوی وام ـ ریسک‌ اعتباری ـ سرمایه ـ سبد تسهیلات بهینه سازی سبد تسهیلات اعطایی موسسات مالی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک تجارت) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • تسهیلات اعطا شده تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • تصمیمگیری چندمعیاره تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • تصویر ذهنی برند بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • تعداد باجه مدل ریاضی جایابی بهینه شعب و تعداد باجههای هر شعبه به طور همزمان در بانک انصار (ساختارسازی مکانیابی شعب بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]
 • تفکر راهبردی ضرورت تفکر راهبردی مدیران درتحول بانک انصار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 129-149]
 • تقاضای پول رابطه‌ی میان تقاضای پول و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-23]
 • تورم تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • توزیع درآمد رابطه‌ی میان تقاضای پول و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-23]

ح

 • حداکثر پوشش مدل ریاضی جایابی بهینه شعب و تعداد باجههای هر شعبه به طور همزمان در بانک انصار (ساختارسازی مکانیابی شعب بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]

د

ر

 • رتبه بندی رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 99-118]
 • رتبه‌بندی اعتباری رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]
 • رفتار مصرف‌کننده بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]
 • رهیافت داده‌های تابلویی پویا بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • روش تقسیط مجدد اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • روش حداقل مربعات‌ سه‌مرحله‌ای (3SLS) بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • روش نو و کهنه کردن اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • ریسک اعتباری بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • ریسک اعتباری رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]
 • ریسک نقدینگی (معیار پوشش تقاضا) بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • ریشه میانگین مربعات خطا رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]

س

 • سازمان یادگیرنده بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]
 • سازوکار انتقال پولی ارزیابی کارایی و اثربخشی کانال‌های وام‌دهی و سرمایة بانکی در سازوکار انتقال پولی ایران با استفاده از الگوی SVECM [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • سپرده‌های جذب شده تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • سرکوب مالی تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • سرمایه گذاران نهادی تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • سود هر سهم پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • سیستم خبره بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]

ش

 • شاخص رضایت مشتری ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی دادههای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-82]
 • شبکه عصبی بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]
 • شبکه عصبی با اتصالات جانبی رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • شکایت و رویگردانی بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]

ص

 • صنایع بورس تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]

ع

 • عوامل محیطی بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور (نمونه‌پژوهی بانک‌های خصوصی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

ف

 • فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات همراه‌بانک با استفاده از تکنیک FUZZY ANP (نمونه‌پژوهی شعب بانک انصار گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-27]
 • فناوری خودمختار الگوی ترغیب مشتریان بانک‌ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]

ق

 • قصد تغییر رفتار مشتری بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]

ک

 • کارایی ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی دادههای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-82]
 • کانال سرمایة بانکی ارزیابی کارایی و اثربخشی کانال‌های وام‌دهی و سرمایة بانکی در سازوکار انتقال پولی ایران با استفاده از الگوی SVECM [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • کانال وام‌دهی ارزیابی کارایی و اثربخشی کانال‌های وام‌دهی و سرمایة بانکی در سازوکار انتقال پولی ایران با استفاده از الگوی SVECM [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • کیفیت ادراک شده بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • کیفیت خدمات شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات همراه‌بانک با استفاده از تکنیک FUZZY ANP (نمونه‌پژوهی شعب بانک انصار گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-27]

گ

 • گرایش به کارآفرینی بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور (نمونه‌پژوهی بانک‌های خصوصی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

م

 • ماشین بردار پشتیبان پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • ماشین بردار پشتیبان فازی پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • مدل پذیرش فناوری نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملّی شهر سیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]
 • مدل پروبیت تأثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-29]
 • مدل تحلیل پوششی دادههای فازی ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی دادههای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-82]
 • مدل واتکینز ومارسیک بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]
 • مشتری بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 31-51]
 • مطالبات معوق اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • مکانیابی شعب بانک مدل ریاضی جایابی بهینه شعب و تعداد باجههای هر شعبه به طور همزمان در بانک انصار (ساختارسازی مکانیابی شعب بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]

ن

 • نرم افزار گمز مدل ریاضی جایابی بهینه شعب و تعداد باجههای هر شعبه به طور همزمان در بانک انصار (ساختارسازی مکانیابی شعب بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]
 • نسبت-های مالی رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]
 • نظام بانکی ضرورت تفکر راهبردی مدیران درتحول بانک انصار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 129-149]
 • نظام بانکی کشور بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور (نمونه‌پژوهی بانک‌های خصوصی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

و

 • وفاداری بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]
 • ویژگی مشتریان تأثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-29]

ه

 • هجوم بانکی تأثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-29]

ی

 • یادگیری سازمانی بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]